Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Home

De Berkel is een rivier tussen het Munsterland en de IJssel. De bron van de rivier is in Billerbeck en mondt 115 km stroomafwaarts bij Zutphen de IJssel in. De Berkel doorsnijdt drie soorten landschappen en is onder te verdelen in de boven-, midden- en benedenloop. Door de tijd heen is het karakter van de Berkel sterk veranderd. Op deze website wordt door middel van een landschapsbiografie zichtbaar hoe dit landschap zich heeft ontwikkeld. Hierbij wordt er dieper ingegaan op het traject tussen de Duits-Nederlandse grens en het dorp Haarlo. In dit gebied is de overgang tussen de beneden- en middenloop van de Berkel.

De onderstaande 9 thema’s zijn onderdeel van de landschapsecologische analyse. In de landschapsecologie wordt de huidige situatie van het gebied geduid. Hier word verbeeld hoe het landschap ruimtelijk in elkaar zit. Ook worden maatschappelijke analyses gedaan, met thema’s zoals verdroging, biodiversiteit en woningbouwopgave om de problematiek in het gebied te onderzoeken.  

Klimaat

Op deze pagina wordt het huidige klimaat in het gebied geduid. Ook worden maatschappelijke thema’s behandeld zoals verdroging en overstromingen.

Geomorfologie

Door middel van de ontstaansgeschiedenis wordt uitgelegd hoe het landschap zich gevormd heeft tot hoe het er nu uitziet.

Bodem

Aan de hand van de bodemkaart worden op deze pagina de verschillende bodemsoorten benoemd, verder word hier ingegaan op de geologische formaties.

Water

Op deze pagina wordt naast het watersysteem van de Berkel ook de zandvang en de oude lopen van de Berkel beschreven.  

Landgebruik

De verschillende typen landgebruik in het gebied worden op deze pagina benoemd. Hiernaast wordt geanalyseerd wat voor invloed dit op de biodiversiteit heeft.

Flora en fauna

Per deelgebied wordt in tekst en beeld beschreven welke soorten flora en fauna zich in het gebied bevinden.

Cultuurhistorie

Op deze pagina worden historische bouwwerken, toponiemen en de bewoningsgeschiedenis geduid.

Landschapstructuren

Op deze pagina worden de verschillende structuren van het landschap gebundeld en worden deze in verbanden gelegd.

Boven- en ondergrond

Door middel van een landschapsdoorsnede wordt de samenhang tussen boven en ondergrond onderzocht.

Mark Wieltink

Student: Tuin- en landschapsinrichting

Van Hall Larenstein Velp

Thomas pauw

Student: Bos- en natuurbeheer

Van Hall Larenstein Velp

Minor Landschap ontwikkelen met geschiedenis – 12 november 2021 – Van Hall Larenstein