Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Samenhang boven- en ondergrond

In de landschapsdoorsnede is een duidelijke samenhang tussen ondergrond en bovengrond te zien. Verschillende verschijningsvormen bovengronds zijn op basis van de ondergrond gevormd. Maar ook andersom zoals in de rivier die de ondergrond heeft gevormd.

1.     De Berkel en holocene afzettingen

Een kleine verlaging in het landschap is te verklaren door rivier de Berkel. Deze rivier heeft eeuwen lang in een stromingsgebied van ca. 500 meter sediment afgezet.

2.     Dorpen en reliëf

De dorpskernen liggen over het algemeen op kleine verhogingen en droge plekken in het landschap. Dit is te zien op de landschapsdoorsnede, waar Eibergen zichtbaar is langs de Berkel op een verhoging van ca. 2 tot 3 meter. Maar ook is dit verschijnsel te zien in de toponiemen, Eibergen (eiken berg) of Haarlo (droge plek in open bos).

3.     Veenvorming en storende lagen

Aan de zuidzijde van het gebied komen slecht doordringbare lagen voor, deze lagen hebben de ontwikkeling van veengroei gestimuleerd. Het gebied bleef nat omdat water slecht kan infiltreren. Het veen heeft zich tussen 1500vc en 800nc kunnen ontwikkelen, door de mens is het veen abrupt verdwenen uit het landschap. De woeste gronden die hierna ontstonden waren ook nat. Het huidige agrarisch gebied is door middel van sloten en strookverkaveling geschikt gemaakt voor landbouw.

4.     Dekzandruggen en bossen

Aan de noordzijde van het gebied zijn diverse dekzandruggen zichtbaar in het landschap. Doordat water in deze gebieden goed infiltreerde hebben heide gebieden en bossen zich kunnen ontwikkelen.

Lees verder

1. Landschap ecologie

2. Landschap biografie

3. Stamboom van het landschap