Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Landgebruik

Agrarisch gebied

Het agrarisch gebied is verdeeld in akkerbouwlanden en graslanden. Dit is door het hele gebied nagenoeg homogeen.

Akkerbouw

Akkerbouw in het gebied komt voornamelijk voor op de oude landbouwgronden van essen met enkeerdgronden.

Akkerbouw

Grasland

Graslanden in het gebied worden gedomineerd door een soort vegetatie, Engels raaigras. Over het algemeen staan de graslanden ten dienste van de veeteelt. De graslanden zijn verspreid door het hele gebied.

Graslanden
Bewoond gebied

Het gebied kent twee grotere woonkernen, Eibergen en Neede. Daarnaast zijn er meerdere kleinere buurtschappen, zoals Haarlo, Rekken, Mallem.

Bebouwing
Natuur

Er zijn verschillende natuurtypes in het gebied. Droge loofbossen zijn het grootste en oudste natuurtype. De laatste jaren zijn op verschillende plekken in langs de Berkel ook natuurontwikkelingen geweest met natte broekbossen. Dit is te zien bij de zandvang op de grens van Duitsland-Nederland en tussen Eibergen en Haarlo.

Zandvang
Biodiversiteit

Biodiversiteit staat in Nederland onder druk. Door toenemend landgebruik in de afgelopen eeuwen is leefgebied voor diverse flora en fauna afgenomen. Het gebied bestaat uit ongeveer 80% landbouwgronden. Deze landbouwgronden zijn monoculturen en kennen weinig tot geen biodiversiteit. Ook zijn de bossen in het gebied beperkt in de biodiversiteit. Dit zorgt voor een grote opgave in dit gebied om biodiversiteit weer te herstellen.

Het gebied was rijk aan natte broekbossen rondom de Berkel. Ten koste van bebouwing en agrarisch gebied rondom de Berkel is dit natuurtype vrijwel volledig verdwenen.  Dit natuurtype kent een hoge biodiversiteit. Inmiddels is begonnen met natuurontwikkelingsprojecten waar de natte broekbossen weer hun intreden doen in het gebied.

Woningbouw

In tegenstelling tot de rest van Nederland staat dit gebied niet onder druk door de woningbouwopgave. Het gebied is een krimpregio.2)

bpd. (z.d.). Woningmarkt [Foto]. bpd.nl. https://www.bpd.nl/actueel/onderzoeken/woningmarkt-hitte-loopt-verder-op-verkopen-vallen-terug/

Bronnen

1) WUR. (2014). Herstel broekbossen en veenvormende moerassen in beekdalen (No. 2067632). https://edepot.wur.nl/315395

2) bpd. (z.d.). Woningmarkt [Foto]. bpd.nl. https://www.bpd.nl/actueel/onderzoeken/woningmarkt-hitte-loopt-verder-op-verkopen-vallen-terug/

Lees verder

1. Landschap ecologie

2. Landschap biografie

3. Stamboom van het landschap